Skip to content

ልዑል ፅሬት ዘለዎ ኣገልግሎት ምስ ሞያውነት

ኖርዘርን ስታር መንገዲ ኣየር ስትራተጂካዊ ሞዱስ ኦፐራንዲ ኣለዎ ምስኡ ድማ መዓልታዊ ስርሒታትና ነካይድ። ከም MRO Operations, Bround Services and Catering ዝኣመሰሉ ደረጃኦም ዝሓለፉ ትካላት ኣለዉና። ኣብ ናይ ነፈርቲ መለዋወጢ ኣቑሑት እውን ንራኸብ ኢና። ንግዳዊ ኣገልግሎት ውዑይ ባሎኒንግና ብዓማዊል ይፍቶ። ኣቬሽን ኣካዳሚና ገለ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝበለጹ ፓይለታትን ክኢላታት ነፈርትን የፍሪ። ዝለዓለ ዕግበት ዓማዊል ኣብ ምዕዋት ስለ እንኣምን ኢና ነቲ ኢንዱስትሪ ዓብሊልናዮ። ንሕና ንሰዓቕን ዋጋ ዝቐንዐን ኢና። ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ቃል ንኣቱ፡ ነቲ መዐቀኒ ድማ ኣብ ዓውዲ ሓላፍነት ዝስምዖ ኣቬሽን ላዕለዋይ ደረጃ ንምቕማጥ ንቕጽል።

ፍሉይ ኣገልግሎት ምሃብ

ውዑይ ኣየር ባሎናት

ጽቡቕ ህሞታት ምቕራጽ

ዘይርሳዕ ምብራቕ ጸሓይ

ውዑይ ኣየር ባሎኒንግ ኣዝዩ ፍሉጥ ናይ ኣየር ስፖርት ኮይኑ ብህጻናትን ሽማግለታትን ብማዕረ ዝፍቶ እዩ። ስለዚ፡ እዞም ውድድራት ንምቾትን ድሕነትን ህጻናት ከምኡ’ውን ነቶም ላዕለዎት ደገፍቲ ዝተዳለዉ ምዃኖም ነረጋግጽ። ሓላፍነትና ኣዝዩ ኣርዚንና ወሲድና ነቶም ዝበለጸ-ዝተማህሩ ናይ ኣየር-ባሎናት ጥራይ ኢና ንዕድግ።

ድሕንነት

ድሕነት ንዓና ዝለዓለ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኩሎም ናይ ድሕነት ፕሮቶኮላት ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ በረራ ይኽተሉ።

ርትዓዊ ዋጋ ምውሳን

ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዋጋ ዕዳጋ ይፈቱ። ንስሩዓት በጻሕትና ፍሉይ ቅናስን ፓኬጅን ንህብ።

ፍሉይ ውድድራት።

ኣብቲ መስተንክር 360° ትርኢትን ብቐሊሉ ኣብ ኣየር ምሕንባስ ኣእምሮኻ ዝትንክፍ ተመክሮን ትሕጸብ።

ክንክን

በረራታትና ንባዕሉ ተመኩሮ ዘለዎ በረራ ዝገብሩ ምኩራት ሰብ ሞያ እዮም።

ምቾትን ባህታን ዓማዊልና ንዓና ቀዳማይ ኣገዳስነት ኣለዎ።

ምሳና እተሕልፍዎ ግዜ ኣብ ህይወትካ ዝያዳ ተዘካሪ ተመክሮ ምዃኑ ነረጋግጽ።

ንሰማይ ዕላማ ግበር

ኣካዳሚ ኣቬሽን

ቦይንግ መንገዲ ኣየር ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝቕጽሉ 20 ዓመታት ኣስታት 635,000 ሓደስቲ ፓይለታት ከድልዮም እዩ ዝብል ትንበያታት ብምትግባር፡ ዳግማይ ዝመጽእ ሕጽረት ፓይለት ኣጠንቂቑ ኣሎ።

 1. ንግዳዊ ፓይሎት ፍቓድ ምስ መሳርሒን ብዙሕ ሞተርን ደረጃ (CPL/IR/ME)
 2. ናይ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ፓይሎት ፍቓድ (MPL)
 3. ናይ በረራ ዲስፓቸራት /ስልጠና ሓለፍቲ ስርሒታት በረራ
 4. ናይ ብሕቲ ፓይሎት ፍቓድ

መሰረታዊ ስልጠና ኮርስ ንቴክኒሻናት ፅገና ነፈርቲ

 1. ኤ.ኤም.ቲ
 2. ኣቪዮኒክስ ዝበሃል ትካል
 3. ቅርጺ ነፋሪት።
 4. መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ
 5. መዋቕራት ነፈርቲ
 6. ጽገና መካኒካዊ ኣካላት ነፈርቲ
 7. መካኒክ ጽገና መስመርን ሃንጋርን (ምምጥጣን ምድብ A1)
 8. ጽገና ካቢን ነፈርቲ
 9. ስልጠና ቀባእቲ ነፈርቲ
 10. ስልጠና ቴክኒሻናት ኣቬሽን ፕላዝማን ዌልዲንግን።
 11. ሓፈሻዊ ምልላይ ነፈርቲ ንስልጠና መሃንድሳት ጽገና።
 12. ስልጠና ምፍራይ ሽቦ ምትእስሳር ነፈርቲ
 13. ስልጠና ማሽኒስት ኣቬሽን
 1. ዓይነት ነፋሪት ስልጠና
 2. ስልጠና ኮምፖነንት ነፈርቲ
 • ናይ ነፋሪት ቅርጺ ክፍሊ
 • ኣቪዮኒክስ ዝበሃል ክፍሊ
 • ኣካላት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ
 1. ሓፈሻዊ ኮርሳት
 • ሰብኣዊ ረቛሒታት ንሰራሕተኛታት ጽገና።
 • ሕጊ ኣቬሽን (ደንቢ EASA)፣ ደንቢ FAA፣ ደንቢ ECARAS
 • ድሕነት ታንኪ ነዳዲ
 • ናይ EWIS ኮርስ
 • ኢቶፕስ ዝበሃል ትካል
 • ናይ ነፈርቲ መርመራ ኮርስ
 • ስርዓት ምሕደራ ድሕንነት (ኤስኤምኤስ)
 • ምሕደራ ሃፍቲ ሰራሕተኛታት (CRM)
 • ስልጠናን ፈተናን ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ (ELP)
 • ኮርስ ሜላታት ምፍታሕ ጸገማት
 1. መሰረታዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ካቢን
 2. ዓይነት ነፋሪት ስልጠና
 3. ዳግመ ብቕዓት ስልጠና
 4. ተደጋጋሚ ስልጠና
 5. ስልጠና መመገቢ
 • መሰረታዊ ናይ ኣቬሽን መመገቢ
 • ትንተና ሓደጋ ወሳኒ ቁፅፅር ነጥቢ (HACCP)
 • ምቁጽጻር መግብን መስተን።
 1. መደብ ስልጠና ማእከል ጻውዒት መንገዲ ኣየር & ወኪል ትኬት
 2. መደብ ስልጠና ወኪል ንግዳዊን መሬትን ኣገልግሎት መንገዲ ኣየር
 3. መደብ ስልጠና ወኪል ኣተሓሕዛ ጽዕነት ኣየር
 4. መደብ ስልጠና ወኪል ኣተሓሕዛ ተጓዓዝቲ መዕርፎ ነፈርቲ
 5. መደብ ስልጠና ወኪል ኣተሓሕዛ ራምፕ
 6. መደብ ስልጠና ኣካውንቲንግን ፋይናንስን መንገዲ ኣየር
 7. ስርሓትን ፅገናን መሳርሒታት ምድጋፍ መሬት (GSE)
 1. ስልጠና ኣመራርሓ
 2. ናይ ሞያ ምዕባለ ኮርሳት
 3. ናይ ርክብ ስልጠና
 4. ናይ ምሕደራ ስልጠናታት 
 5. ልምዓት ዓቕሚ ሰብ 
 6. ፋይናንስን ኦዲትን ስልጠናታት
 7. ስልጠናታት ቋንቋ እንግሊዝ (ሓፈሻዊ እንግሊዝኛ፣ ኣቬሽን እንግሊዝኛ)
 1. Train-the- Trainer (መምሃሪ ሜላታትን ስርዓት ዲዛይንን፣ ምምዛን ድሌታት ስልጠና)
 2. ስልጠና ክእለት ኣሰልጠንቲ
 3. ስልጠና ክእለት ገምገምቲ
 4. ነቲ ፈታኒ ኣሰልጥኖ
ስልጠና ፓይሎት

ንጀመርትን ምዕቡላትን ደረጃ ፍሉይ ናይ ፈተነ ስልጠናታት ኣለና። ነዞም ዝስዕቡ ናይ ብቕዓት መዐቀኒታት ዝሰማምዑ ኣፍቃሪ በረራ እንተኾይንኩም፡ ኣብ መደባት ስልጠና ፓይሎትና ተመዝገቡ። ተግሳጽን ትዕግስትን ተወፋይነትን ዝሓትት ጻዕሪ ዝሓትት ስራሕ እዩ። መደብና ንስራሕቲ ነፈርቲ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ፍሉይ ፍልጠት ኣብ ምምራሕ ኣየር፡ ምክትታል ኩነታት ኣየር ዘጠቓልል እዩ።

ስልጠና ንግዳውን መሬታውን ኣገልግሎት

ተኸታተሉና።

MRO ጽገናን ጽገናን ስሕበት

ተኸታተሉና።

ጽገና፣ ጽገና፣ ምጽጋንL

ምግብና

ኣብ በረራ ዝግበር ኣገልግሎት መመገቢ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ስርሓት ኣብ በረራ እዩ። ጽሬት ናይቲ ዝቐርብ መግቢ፡ ምሕዝነታዊ ባህሪ ናይቶም ሰራሕተኛታት ካቢን ንብሉጽ ተመኩሮ ዓማዊል ኣገዳሲ እዩ።

ምምጋብ መግቢ
ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ምሃብ

ናይ መሬት ኣገልግሎት

Airplane parking services, baggage loading and unloading, and baggage and freight handling services will be managed by our NSA personnel

ኣገልግሎት ካቢን

ምቾት ተሳፈርቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕላማ እዩ። ኣገልግሎታት ምጽራይ ቀጽሪ ነፋሪትን ኩሉ ኣገደስቲ ነገራት (ኮቦርታ፡ ናይ ሽቓቕ ኣቑሑት ወዘተ) ንዓማዊል ከም ዝቐርብ ምርግጋጽን የጠቓልል።

ኣገልግሎት ተጓዓዝቲ

እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ከም ቀሊል ምእታውን ምድቃልን ዝኣመሰሉ ስርሓት፡ ንዝተፈላለዩ ዓቕሚ ዘለዎም ፍሉይ ሓገዝ፡ ምሕደራ ሻንጣ ዓሚል፡ ኣገልግሎት ሳሎን ዝኣመሰሉ ስርሓት የጠቓልሉ።

ምጽዓንን ኣተሓሕዛን ነፈርቲ

ድሕነትን ጽቡቕ ሂወትን ናይቲ ጽዕነት ዘረጋግጽ ስሉጥ ስርዓተ ምሕደራ ጽዕነት ክህልወና እዩ።

ምምሕዳር ሰራሕተኛታት ሰራሕተኛታት

ሰራሕተኛታትና ኣብ ምምሕዳር፣ መደብ ምውጻእ፣ ስልጠና፣ ምውፋርን ምልመላን መስርሕ ንፉዓት ክኾኑ እዮም።

ናይ ነፈርቲ መለዋወጢ ኣቑሑት።

ነቲ መለዋወጢ ኣቑሑት ካብ ስነ-ምግባራውን ልዑል ፅሬት ዘለዎምን ኣቕረብቲ ንመዐቀኒታት ኢንዱስትሪ ዘማልኡ ክንረኽቦ ኢና። ዝኾነ መሳርሒ ይኹን፡ ናይ ምትእስሳር መሳርሒታት፡ መትሓዚን ገመዳትን፡ ወይ ዝኾነ መሳርሒ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ

ንዓና ርኸቡና።