Skip to content

ልዑል ፅሬት ዘለዎ ኣገልግሎት ምስ ሞያዊነት ዓበይቲ ፎርማት መንገዲ ኣየር

መንገዲ ኣየር ሰሜናዊ ኮኾብ

መንገዲ ኣየር ሰሜናዊ ኮኾብ”( NSA) ፣ ኣብ ቅርጻዊ ደረጃኡ ዝርከብ ሓድሽ ናይ ሃለኽቲ መንገዲ ኣየር እዩ። ኣብቲ ኣብ ትሑት ዋጋ ዘለዎ ኣገልግሎት ዝህሉ ዕዳጋ ጉዕዞ ሓጺርን ነዊሕን ርሕቀት ብሰንኪ ልዑል ጠለብ ተጓዓዝትን ጽዕነትን ንዘሎ ፍሉይ ናይ ኣገልግሎት ክፍተት ክትጥቀመሉ ተዳልያ ኣላ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ድማ ርኡይ ክፋል ናይ’ቲ ሕጂ ዘሎ ንግዲ ጉዕዞ ኣየር ክትሕዝ ትጽቢት ይግበር።

መደብ ዘይብሉ በረራታት፡ ኣየር ኣምቡላንስን ጽዕነትን ካብ ዝህቡ መራሕቲ ትካላት ሓደ ንምዃን ኣብ ምድላዋት ንርከብ።

መደብ ዝተገብረሉ በረራታት

እታ ሕጉስቲ ነፍሲ

ኣብዚ ቐረባ እዋን

ተኸታተሉ።
ንላዕሊ በረር፣ ብቕልጡፍ ምብጻሕ

መደብ ዘይብሉ በረራታት

ብባህጊ ዝተሰርሐ ንዓኻ

ተኸታተሉና።

ተኸታተሉ።
ንሓለዋና ምሕብሓብ

ኣገልግሎት ኣየር ኣምቡላንስ

ተኸታተሉና።

ኣብ ግዚኡ፡ ስሉጥ፡ ክንክን

ነፋሪት/ ሄሊኮፕተር
ቻርተር ሊዝ

ተኸታተሉና።

ኣብ ግዚኡ፡ ስሉጥ፡ ክንክን

ኣገልግሎት ጽዕነት

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ

ንዓና ርኸቡና።